Algemene Voorwaarden Marijn te Kolsté versie 24 mei 2018,

Dank dat je met mij gaat werken. In deze algemene voorwaarden leg ik uit hoe ik in de verschillende omstandigheden met je om wil gaan en wat je van mij mag verwachten.
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’.
Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn bedrijf Marijn te Kolsté bedoeld.
Mijn bedrijf is dynamisch, dus ik kan mijn algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf de wijzigingsdatum.

Wat gaan we doen?
Dit hangt af van de actie die je van mij verwacht. Het kan zijn dat je lessen of workshops wilt volgen of dat je een kunstwerk wilt aankopen of een opdracht verlenen. De verschillende mogelijkheden kun je lezen op mijn website.

Strippenkaarten en workshops
Bij het volgen van mijn lessen ga ik uit van jouw doelen en wensen. Samen kijken we wat haalbaar is en stellen zo nodig tussentijds bij. Ik bied je alle hulp en ondersteuning maar jij bent degene die eruit haalt wat erin zit. We kunnen altijd tussentijds evalueren en bijstellen.

Twijfel je over een aankoop?
Bij twijfel over een strippenkaart kun je altijd een proefles nemen. Voor bedrijven die een teambuilding wensen met een verdiepende werking in het team adviseer ik eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zie ook de informatie op mijn website. Bij twijfel over de aankoop van een kunstwerk kun je bepaalde gevallen het kunstwerk op zicht nemen. Ook bestaat de mogelijkheid om een kunstwerk voor langere tijd te leasen met daarna het recht op koop. Vraag hiernaar of mail mij: info@marijntekolste.nl

Wat zijn de investeringen?
De bedragen staan op mijn website vermeld inclusief BTW. Voor bedrijven geldt: een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en daarna maak ik een offerte. Richtprijzen staan op de website.

Blijven de strippenkaarten altijd geldig?
Bij elke strippenkaart staat hoe lang hij geldig is. Je mag 1 x per kwartaal je strippenkaart stopzetten. In de zomer is er een maand geen les. De strippenkaart schuift vanzelf een maand op. In speciale gevallen kun je een verzoek doen om je strippenkaart langer door te laten lopen.

Hoe gaan de betalingen?
Strippenkaarten en workshops koop je online in mijn webshop en betaal je met iDEAL. Koop je een kunstwerk, dan stuur ik je een factuur op naam, begeleid door een contract waarin het kunstwerk wordt beschreven. Bedrijven krijgen een factuur.

Hoe werkt de garantie?
Bij het volgen van lessen krijg je optimale begeleiding. Tijdens de lessen kun je aangeven waar je iets mist of waar je andere verwachtingen over hebt. Indien mogelijk pas ik het ter plekke aan. In de andere gevallen pas ik het in de vervolgsessies aan.
Voor de aankoop van een kunstwerk krijg je de garantie zoals beschreven in het contract wat bij je aankoop hoort. Bij een teambuilding krijg je na het intakegesprek een offerte waarin beschreven staat wat je kunt verwachten.

Mag ik zelf weten wat ik met een kunstwerk doe?
Het kunstwerk wat je in mijn lessen onder mijn begeleiding hebt gemaakt is jouw eigendom en mag je mee doen wat je wilt. Heb je een kunstwerk van mij gekocht, dan gelden hiervoor de wettelijke regels van de auteurswet. De kennis die je als bedrijf opdoet tijdens een workshop of training is vrij toepasbaar. De vorm waarin de workshop wordt aangeboden is mijn intellectueel eigendom en mag niet zomaar vrij gebruikt worden.

Wat gebeurt er als je een ticket voor een workshop of strippenkaart hebt gekocht en je kunt er niet bij zijn?
Je mag iemand anders laten gaan in jouw plaats. Stuur dan de gegevens van die nieuwe persoon naar mij info@marijntekolste.nl. Je krijgt geen geld terug.

Wat gebeurt er bij overmacht.
In geval van overmacht waarbij ik niet aan mijn verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen op een later moment nagekomen. Na 90 dagen mag je de overeenkomst ontbinden en krijg je dat deel wat nog openstaat terug

Wat als je ontevreden bent en je mij aansprakelijk wilt stellen?
Voordat je mij aansprakelijk wilt stellen, of in het geval dat je ontevreden bent, ontvang ik graag eerst een schriftelijk bericht (ingebrekestelling). Dit kan ook per mail. In dit bericht geef je de redenen aan waarom je ontevreden bent of waarvoor je mij aansprakelijk wilt stellen. Ook geef je mij een redelijke termijn om te reageren, of eventuele fouten te herstellen.
Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaat door het niet nakomen van
mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of op een andere manier, dan is de
aansprakelijkheid altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in het betreffende geval.
Indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. De beperking van mijn aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit
uit opzet of bewuste roekeloosheid door mij.

Voor het gebruik van het atelier en het materiaal met gereedschap geldt dat je je aan het huishoudelijk reglement dient te houden i.v.m. jouw eigen en mijn veiligheid tijdens het werk. Daarnaast dien je mijn aanwijzingen over gebruik van gereedschap op te volgen. Mijn electrisch gereedschap mag niet gebruikt worden in het atelier, ivm de wettelijke aansprakelijkheid.

Stel, we hebben toch een conflict, hoe lossen we dit op?
Dit zou ik erg vervelend vinden. We zoeken eerst samen naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we hulp zoeken bij een medeator, of misschien zelfs naar de rechter. In alle gevallen hoop ik dat we eerst samen om de tafel gaan zitten. Nederlands recht is van

Hieronder volgt nog een stuk over de praktische toepassingen van de strippenkaarten. Dit zal ik op een later moment herzien in beter leesbare taal.

  1. Les: strippenkaarten, beeldhouwlessen, workshops, zomerdriedaagse en beeldhouw-weken hieronder allen aangeduid met les
  2. leerling, deelnemer aan een beeldhouw/boetseerles, workshop of zomerdriedaagse.

9.1InschrijvenDoor een bestelling en betaling te doen van een les gaat de leerling akkoord met onderstaande voorwaarden.

9.2 Huishoudelijk regelement. Naast deze algemene voorwaarden is er een huishoudelijk regelement. Dit gaat over veiligheid en zorg voor lijf en gebruik gereedschap. Elke deelnemer krijgt dit huishoudelijk reglement per mail toegestuurd. De kunstenaar gaat ervan uit dat dit samen nageleefd wordt.

10.1 Inschrijving voor een lesis alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit het voorgaande seizoen voldaan zijn.

10.1 Na betalingvan de gewenste lessen is de leerling zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de les in de beeldhouwagenda van het Creativiteitslab bij SuperSaas.

10.2 Het bijwonenvan een les gaat op volgorde van inplannen van de les in de beeldhouwagenda van het Creativiteitslab.

10.3 Zonder kredietkan met geen lessen inplannen of volgen.

10.4 Elke les kost 1 puntbehalve als er andere afspraken worden gemaakt.

10.5 Aangekochte lessenkunnen niet worden omgeruild voor geld. De les is persoonlijk en niet overdraagbaar. In geval van overmacht kan de leerling de les in overleg met de docent overdoen aan een andere persoon.

10.6 Bij niet tijdige betalingvan de lessen kan de leerling de toegang tot de les ontzegd worden.

10.7 De kunstenaar behoudt zich het recht om geprogrammeerde lessen te annuleren, of extra lessen aan te bieden, tussentijds het lesgeld bij nieuwe aanmeldingen aan te passen, andere docenten in te zetten dan die welke in het programma staan of bij dwingende redenen de aanvangstijden te wijzigen.
10.8Leerlingen worden van deze veranderingen persoonlijk of in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld

11.1 Materiaal Het materiaalgebruik is (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) niet inbegrepen in de lessen en moet apart naar gebruik afgerekend worden evenals bakkosten en andere materialen.

11.2 De betaling van materiaalgaat met eenmateriaalkaart. Deze wordt gekocht in de webshop. Deze materiaalkaart wordt bewaard door de kunstenaar in het atelier en per les worden de materialen hierop afgerekend.

11.2Handgereedschapmag gebruikt worden om uit te proberen, maar bij langdurig gebruik wordt de leerling geacht zelf een basisset aan te schaffen. Materialen, kleding of schoeisel wordt door de docent geadviseerd. (ook in het huishoudelijk regelement)

12.1
Wettelijke aansprakelijkheid. De leerling volgt de lessen voor eigen verantwoordelijkheid. In het huishoudelijk regelement staan de regels hoe we veilig met het werk omgaan.

12.2 Electrisch gereedschapvan de kunstenaar gebruiken is niet toegestaan. Dit is om reden van aansprakelijkheid.

12.3 Bij gevorderde leerlingendie zelf thuis in hun eigen atelier al werken met hun eigen elektrisch gereedschap mag in overleg met de kunstenaar hun eigen elektrisch gereedschap gebruikt worden in de les. Uiteraard voorzien van alle veiligheidsvoorschriften, zoals gehoorbescherming, stofbescherming en handschoenen.

12.4 Voor schade aan lijf en goed
Ten gevolge van een verblijf in het atelier of op het landgoed buiten de les om is de kunstenaar niet aansprakelijk. Voor ongevallen tijdens de lestijd en samenhangend met het in opdracht van de kunstenaar uitoefenen van de lesstof is de kunstenaar niet aansprakelijk.

13 .1 Publiciteit: gebruik foto’s en filmpjes.
Het is mogelijk dat tijdens de lessen of activiteiten foto’s worden gemaakt t.b.v. publicitaire doeleinden. Indien de leerling hiertegen voorafgaand aan het starten van de lessen geen bezwaar aantekent, gaat de kunstenaar ervan uit, dat de leerling na het betalen van zijn bestelling , hiermee akkoord gaat.

13.2 Nieuwsbrief
Door het aanschaffen van een strippenkaart ga je akkoord met het éénmalig toezenden van de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, meld je je onderaan de nieuwsbrief zelf af.

  1. Bij een fietstochtover de openbare weg die door de kunstenaar is georganiseerd, is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk. De kunstenaar is niet aansprakelijk voor ongevallen.

15 Klachten:
Met klachten over de lessen of over de kunstwerken wende men zich in eerste instantie rechtstreeks tot de kunstenaar. In tweede instantie verzoekt de kunstenaar de leerling of de koper om de klacht schriftelijk of per mail mede te delen via marijntekolste@gmail.com of Marijn te Kolsté, Creativiteitslab, Wickenburghseweg 15, 3997 MT ‘t Goy

  • Atelier van Marijn te Kolsté
  • Creativiteitslab KVK 30282745
  • 000002483076
  • Wickenburghseweg 15,
  • 3997MT ‘t Goy